17 lutego 2020

Regulamin

Regulamin Wio Przyczepy

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego www.wioprzyczepy.pl z dnia 04.03.2019r.

§1 Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, na rzecz której zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z Regulaminem mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną oraz zawierana jest umowa sprzedaży.

2. Konsument – to osoba fizyczna zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej bezpośrednio nie związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

3. Sprzedawca – to przedsiębiorca, który prowadzi firmę pod nazwą Axel Rafał Niewiarowski, ul. Rybnicka 121, 47-400 Racibórz, NIP: 6391926850, Regon: 241135354, e-mail: biuro@wioprzyczepy.pl, korzysta z funkcjonalności oraz zasobów sklepu internetowego, aby zaprosić klientów do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Sklep internetowy – strona internetowa działająca pod adresem www.wioprzyczepy.pl.

5. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin dotyczący świadczenia usług droga elektroniczną.

6. Towar – produkt widoczny na stronie internetowej, który może być przedmiotem umowy sprzedaży.

7. Umowa sprzedaży – jest umową sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie.

§2 Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Intranetowego znajdującego się pod adresem www.wioprzyczepy.pl

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, a także zasady działania Sklepu Internetowego www.wioprzyczepy.pl. To platforma sprzedażowa, za pomocą której świadczone są, na rzecz Klientów usługi poprzez drogę elektroniczną, także za pośrednictwem której Klient otrzymuje możliwość zapoznania się i zawarcia umowy sprzedaży, na towary udostępniane przez Sprzedawców. Dlatego też udostępnione są Klientom odpowiednie narzędzia systemowe oraz telefoniczne, a także świadczone są usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Korzystanie z Serwisu Internetowego będzie możliwe przy pomocy popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych oraz popularnych typów urządzeń i połączeń internetowych. Wymagania techniczne, które umożliwiają korzystanie ze strony internetowej serwisu – przeglądarka Explorer 8, Chrome 16, FireFox 3 lub Opera 10, bądź tez nowszych wersji pod warunkiem, że zostanie włączona obsługa języka Javascript o łączu internetowym co najmniej 256 kbit/s.

4. Sprzedawca korzysta z mechanizmów plików „cookies”, które są zapisywane przez serwer na dysku twardym urządzenia Klienta, w momencie korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu. Zastosowanie plików „cookies” jest konieczne do poprawnego działania Strony Internetowej Sklepu na urządzeniu Klientów. Korzystanie z tych plików nie zniszczy urządzenia Klienta, nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach ani w oprogramowaniach zainstalowanych na urządzeniach Klienta. Mechanizm plików ‘cookies” Klient może wyłączyć w przeglądarce internetowej swojego urządzenia, jednak może to skutkować utrudnieniami bądź też uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

5. W celu złożenia zamówienia poprzez Stronę Internetową Sklepu, a także w celu korzystania z usług dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu ,niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Aby dokonać zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu, a także aktywnego konta poczty elektronicznej.

7.Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, której zmniejszą zagrożenie pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawione. Przede wszystkim powinni zastosować programy antywirusowe, a także te które chronią tożsamość korzystających z sieci Internet.

8. Nie można wykorzystywać zasobów oraz funkcji Sklepu Intranetowego w celach prowadzenia przez klienta działalności naruszającej interesy sprzedawcy, np. reklamy innego przedsiębiorcy bądź też jego produktu, zamieszczanie treści nie związanej z działalnością sprzedawcy, zamieszczanie treści nieprawdziwych oraz wprowadzających w błąd.

9. Nie dopuszczalne jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawny, a także wykorzystanie przez Klienta Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami bądź naruszając dobra osobiste osób trzecich.

10. Dane o Towarach umieszczone na Stronie Internetowej Sklepu nie są równoznaczne z ich faktyczną dostępnością u Sprzedawcy i że będzie możliwa ich realizacja.

11. Wybrane Towary posiadają Gwarancję od Producenta. Informacją dotycząca istnienia Gwarancji opisana jest na Stronie Internetowej Sklepu. Szczegóły dotyczące Gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu, jak również do wprowadzania nowych towarów do oferty, usuwania towarów z oferty, zmiany opisu, wprowadzania akcji promocyjnych na Stornie Internetowej Sklepu w oparciu o Regulamin danej promocji.

§3 Rejestracja

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego, jest obowiązek dokonania bezpłatnej Rejestracji przez Klienta.

2. W celu rejestracji Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej Sklepu i przesyła wypełniony formularz.

3. W momencie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz wymagane jest jego zaakceptowanie.

4. W momencie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail, a także numer telefonu treści marketingowych, aby tego dokonać należy oznaczyć odpowiednie pole formularza rejestracyjnego. W tym momencie Klient informowany jest o zasadach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych w wyżej wymienionym celu. W celu cofnięcia zgody Klient powinien przesłać odpowiednie oświadczenie do Sprzedawcy.

§4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży zgodnie art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Składając zamówienie poprzez Stronę Internetowa Sklepu, Klient wybiera towary którymi jest zainteresowany i dodaje je do „koszyka”. Dokonując zakupu Klient powinien podać szczegółowe parametry dotyczące produktu jeżeli występuje kilka opcji do wyboru. Klient powinien takie dane dopisać w uwagach w momencie składania zamówienia. Po dokonaniu wyboru i skompletowaniu całości zamówienia, należy wskazać sposób płatności oraz sposób dostawy. Po kliknięciu wyślij zamówienie, do Klienta zostaje wygenerowana automatyczna wiadomość zawierająca numer zamówienia.

3. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem przez Wioprzyczepy.

4. Za moment przyjęcia zamówienia uważane jest przesłanie zamawiającemu informacji o kosztach dostawy za wybrany towar oraz przesłanie danych do przelewu z terminem płatności do 3 dni. Dopiero po zaksięgowaniu kwoty na koncie zamawiający otrzymuje status przesyłki „gotowa do wysyłki/odbioru”.

5. Klient może również dokonać zakupu za pośrednictwem numeru telefonu, znajdującego się na Stronie Internetowej Sklepu. W momencie składania zamówienia przez telefon Klient podaje Sprzedawcy nazwę towaru spośród towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu, dokładną specyfikację oraz ilość jaką chce zamówić. Po skompletowaniu całego zamówienia klient wybiera sposób dostawy, adres dostawy, formę płatność, a także podaje wedle uznania adres swojej poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Za każdym razem podczas składania przez Klienta zamówienia telefonicznie, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy, z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży, o łącznej kwocie za wybrane towary, oraz o łącznej kwocie wybranego sposobu dostawy, jak również o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.

6. Za złożenie zamówienia o którym mowa § 4 ust. 5 Regulaminu uważa się czas rzeczywisty to znaczy podczas połączenia telefonicznego. W tym momencie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. W uzasadnionych przypadkach, przede wszystkim w przypadku wysokiej ceny towaru, Sprzedawca może wymagać szczególnego trybu składania zamówienia, gdzie Klient będzie zobowiązany do zapłaty zadatku warunkującego złożenie zamówienia. O konieczności zapłaty zadatku Klient zostanie poinformowany w momencie składania zamówienia. Sprzedawca razem z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia umożliwi Klientowi opłacenie pozostałej kwoty towaru w sposób opisany w Regulaminie.

§5 Płatności

1. Klient dokonuje płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży w terminie do 3 dni roboczych. Jeżeli Klient nie wywiąże się z płatności w terminie, Sprzedawca ma pełne prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży.

2. Za zamówienie poprzez Sklep Internetowy Klient może zapłacić:

1) Gotówką przy odbiorze zamówienia

2) przelewem na konto bankowe Sprzedawcy:

3) poprzez płatność ratalną banku Ariol Bank

3. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przekazanie przez Sprzedawcę faktury elektronicznej w formacie pdf, która nie wymaga podpisów stron. Faktura zostanie wysłana na podany przez Klienta adres e-mail bezpośrednio po zaksięgowaniu płatności za Zamówienie.

3. Klient do momentu odbioru towaru posiada umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego. Prawo to Klient może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia Sprzedawcy. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne, nie narusza i nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, opisanego w §7 Regulaminu.

§6 Dostawa

1. Dostawa realizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przesyłka dostarczana jest pod podany adres w momencie składania zamówienia.

2. Klient może odebrać zamówiony towar osobiście w sklepie stacjonarnym w godzinach otwarcia i po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru.

3. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT bądź przesyła ją za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres elektroniczny wskazany przez Klienta w momencie składania zamówienia.

§7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument zawierający umowę na odległość bądź tez poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo w terminie do 14 dni odstąpić od umowy bez konieczności podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów określonych w art. 33, art, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287). Odstąpienie od umowy następuje wówczas, gdy Konsument złoży stosowne oświadczenie na piśmie-formularzu, którego wzór stanowi załącznik numer 2 do ww. ustawy. Aby zachować termin wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.

3. Bieg terminu odstąpienia od umowy zaczyna się:

a) dla umowy, gdzie przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta bądź też wskazaną przez niego osobę trzecią. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które będą dostarczane osobno, czy też partiami bądź w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii bądź części.

b) wobec pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. Zwrotu należy dokonać niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od chwili odstąpienia od umowy.

5. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia oświadczenia od Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, dokonać zwrotu wszystkich poniesionych przez niego płatności, w tym także kosztów Dostawy. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu Towaru bądź przesłania przez Klienta dowodu odesłania Towaru.

6. W przypadku gdy Konsument korzystając z prawa do odstąpienia, dokonał wyboru dostawy towaru innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany zwrócić konsumentowi dodatkowych kosztów dostawy.

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w kwestiach przedstawionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. O Prawach Konsumenta (Dz.U.2020.287), w tym wobec umów:

1) w przypadku gdy sprzedawca w pełni wykonał usługę za zgoda Konsumenta, którego poinformował przed rozpoczęciem świadczenia, iż po wykonaniu świadczenia straci on prawo do odstąpienia od umowy;

2) jeżeli przedmiotem świadczenia usługi jest rzecz niefabrykowana, która została wykonana zgodnie z specyfikacją podaną przez Konsumenta.

3) W przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz, która została dostarczona w zabezpieczonym opakowaniu, która po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócone względu na ochronę zdrowia bądź też ze względów higienicznych, w przypadku kiedy opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w przypadku gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po doręczeniu z uwagi na swój charakter zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

§8 Reklamacja

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeśli towar posiada wadę fizyczną lub prawną na zasadach rękojmi. Natomiast jeżeli towar był używany, niepełnowartościowy – Sprzedawca ma obowiązek poinformowania Klienta o widocznych śladach użytkowania.

3. W przypadku, gdy Towar ma wadę Klient może złożyć stosowne oświadczenie o obniżenie ceny bądź o odstąpienie od umowy sprzedaży,chyba że Sprzedawca natychmiast wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę. Jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę, Klient ma prawo, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad.

4. Klient ma prawo żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad bądź usunięcia wad, wówczas Sprzedawca ma obowiązek wymienić Towar wadliwy na wolny od wad bądź usunąć wadę , nie narażając Klienta na nadmierne niedogodności. Sprzedawca ma prawo odmówić zadośćuczynienia wobec Klienta, gdy doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego metodą zaproponowaną przez Klienta jest niemożliwe bądź w porównaniu z drugą metodą doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby to poniesienia wysokich kosztów ponoszonych przez Sprzedawcę.

5. Koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca – w przypadku Klienta, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym. Szczególnie koszty transportu reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownego odesłania go do Klienta.

6. Reklamacje Klient może składać w dowolnej formie, Sprzedawca preferuje, aby zgłoszenia reklamacyjne wysyłać drogą pocztową bądź elektroniczną na poniżysz adres:

Wioprzyczepy ul. Rybnicka 121, 47-400 Racibórz; biuro@wioprzyczepy.pl. Klient może przesłać również dokumentację fotograficzną reklamowanego Towaru. W ciągu 14 dni Sprzedawca ustosunkuje się do przesłanego żądania reklamacyjnego i poinformuje Klienta o działaniach związanych z rozpatrywaną reklamacją.

§9 Ochrona danych osobowych

1. Zasady dotyczące Ochrony Danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności znajdującej się : wioprzyczepy.pl/pw

§10 Odpowiedzialność

1. Klient, który zamieszcza treści i je udostępnia, dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Klient oświadcza, że umieszczane oraz udostępniane w ramach usług dane osobowe, wizerunki, jak również informacje dotyczące osób trzecich nastąpiło legalnie, dobrowolnie, za zgodą osób które one dotyczą. Ponadto Klient wyraża zgodę na wgląd do publikowanych treści przez innych Klientów, Sprzedawców oraz upoważnia do ich wykorzystywania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Klient nie jest uprawniony do: umieszczania oraz udostępniania w ramach korzystania z usług danych osób trzecich, jak również udostępniania wizerunku osób trzecich bez ich zgody lub zezwolenia, zgodnie z wymaganym prawem; umieszczania w ramach korzystania z usług treści zawierających charakter reklamowy bądź promocyjny.

3. Zabronione jest umieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług treści, które mogą zostać zamieszczone w złej wierz, które naruszałby prawa osób trzecich, np. prawo o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, tajęmni9cę przedsiębiorstwa, itp.

4. Zabronione jest umieszczanie przez Klientów treści posiadających charakter obraźliwy, stanowiący groźbę skierowaną do innych osób lub zawierające słownictwo naruszające dobre obyczaje, tj. używanie wulgaryzmów i określeń uznawanych powszechnie za obraźliwe.

5. Zabronione jest umieszczanie treści sprzecznych z interesami Sprzedawców, czyli treści, które zawierają materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy bądź produktu; treści nie związane z działalnością Sprzedawców; treści nieprawdziwych bądź takich które wprowadzają w błąd; treści naruszających w inny sposób zapisy Regulaminu, normy społeczne, obyczajowe lub przepisy obowiązującego prawa.

6. W sytuacji umieszczenia powyższych treści prze Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania bądź usuwania treści zamieszonych przez Klientów.

§11Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

1. Klient i Sprzedawca mają pełne prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w każdym momencie bez konieczności podawania przyczyny, ale z zastrzeżeniem zachowania praw otrzymanych przez drugą stronę przed dniem rozwiązania wyżej wymienionej umowy, a także postanowień opisanych poniżej.

2. Aby rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, Klient który dokonał Rejestracji powinien przesłać do Sprzedawcy odpowiednie oświadczenie woli, poprzez użycie wybranego środka komunikacji na odległość, pozwalającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca zobowiązany jest wysłać do Klienta stosowne oświadczenie woli w celu wypowiedzenia umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta w dniu Rejestracji.

§12Postawienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, bez konieczności uzasadniania przyczyn tych zmian. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, które zostały zawarte przed dniem wprowadzenia nowego Regulaminu, będą realizowane zgodnie z Regulaminem , który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi droga elektroniczną. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Klient o wszelkich zmianach Regulaminu zostanie poinformowany przez Sprzedawcę na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu, droga elektroniczną. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Klient zobowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedawcę, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 11.

2. Wszystkie umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, ale jeżeli umowy zawierane są z Klientami, którzy nie są Przedsiębiorcami Sprzedawca jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie, gdy umyślnie wyrządzi szkody, w granicach faktycznie poniesionych strat przez Klienta który jest Przedsiębiorcą.

4. W momencie wystąpienia sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży bądź też umowy świadczenia usług droga elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawo polskie jest właściwym prawem do rozwiązywania sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu.

5. Klient który jest Konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Należą do nich w szczególności rzecznik praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej ( lista dostępna jest na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php) oraz platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.03.2019r.

Translate »